Acces la informatiile de interes public

INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC GESTIONATE DE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „VASILE GOLDIŞ” AL JUDEŢULUI ARAD, CONFORM LEGII 544/2001

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, art. 5 alin. 1 şi 2, privind informaţiile de interes public gestionate de unitatea noastră, facem cunoscut următoarele informaţii de interes public, stabilite de legea sus menţionată:

 

1. ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA UNITAŢII

Legea nr. 604/2003 privind organizarea şi funcţionarea M. A.I.;
– Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
– Legea 481/2004 privind protecţia civilă în Romania;
– O.U.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă aprobată cu modificări prin Legea nr. 363/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
– O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
– H.G.R. nr. 1489/2004privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (M.O.884/28.09.2004);
– H.G. nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare şi a organigramei I.G.SU. (M.O. nr. 884/28.09.2004.) (M.O. nr. 1114/09.12.2005);
– H.G. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru Situaţii de Urgenţă.(M.O. nr. 885/28.09.2004);
– H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste (M.O. 885/28.09.2004);
– Ordin M.A.I. nr. 360/2004 pentru aprobarea criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă (M.O. nr. 958/19.10.2004);
– H.G. nr 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;
– H.G. nr. 259/31.03.2005 privind înfiinţarea şi stabilirea atribuţiilor Centrului Naţional pentru securitate la incendiu si Protecţie Civilă – publicată în M.O. nr. 294/07.04.2005.

 

2.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ , ATRIBUŢII, PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENŢE AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ,,VASILE GOLDIŞ” AL JUD. ARAD

 

Structura organizatorică:

 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Vasile Goldiş’’ al judeţului Arad

 

– Centrul Operaţional
– Serviciul Prevenire
– Serviciul Protectie Pregatire si Educatie Preventiva a Populatiei
– Avizare – Autorizare
– Evidenta Analiza si Prognoze Preventive
– Serviciul Logistic
– Biroul Managementul Resurselor Umane
– Compartiment Financiar – Contabilitate
– Compartiment Juridic -Secretariat
– Compartiment Informare şi Relaţii Publice

Subunitati de interventie

 

– Detaşamentul de Pompieri Arad
– Punct de lucru Vladimirescu
– Secţia de pompieri Ineu
– Garda de Intervenţie nr. 2 Chişineu Criş
– Secţia de pompieri Bârzava
– Garda de Intervenţie nr. 2 Birchiş
– Secţia de pompieri Sebiş
– Garda de Intervenţie nr. 2 Gurahonţ

3.ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR

planifică şi desfăşoară inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire
privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;
– elaborează studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi propune măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea;
– desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduite de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;
– participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competenţă şi avizează dispoziţiile în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, emise de autorităţile publice locale şi cele deconcentrate/descentralizate;
– emite avize şi autorizaţii, în condiţiile legii;
– monitorizează şi evaluează tipurile de risc;
– participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenţă voluntare şi private, precum şi a populaţiei;
– organizează pregătirea personalului propriu;
– execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. şi decontaminare, filtrare şi transport de apă, iluminat, asanare de muniţie neexplodată, protecţie a bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă;
– controlează şi îndrumă structurile subordonate, serviciile publice şi private de urgenţă;
– participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;
– stabileşte concepţia de intervenţie şi elaborează/coordonează elaborarea documentelor operative de răspuns;
– avizează planurile de răspuns ale serviciilor de urgenţă voluntare şi private;
– planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative;
– organizează banca de date privind intervenţiile, analizează periodic situaţia operativă şi valorifică rezultatele;
– participă cu grupări operative/solicită sprijinul grupărilor operative stabilite şi aprobate pentru/la intervenţii în zona/în afara zonei de competenţă;
– participă la acţiuni de pregătire şi intervenţie în afara teritoriului naţional, în baza acordurilor la care statul român este parte;
– participă la cercetarea cauzelor, a condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea situaţiilor de urgenţă;
– controlează respectarea criteriilor de performanţă, stabilite în condiţiile legii, în organizarea şi dotarea serviciilor de urgenţă voluntare şi private, precum şi activitatea acestora;
– constată şi sancţionează, prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;
– desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific;
– organizează concursuri profesionale cu serviciile de urgenţă voluntare şi private, precum şi acţiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli;
– asigură informarea organelor competente şi raportarea acţiunilor desfăşurate, conform reglementărilor specifice;
– încheie, după terminarea operaţiunilor de intervenţie, documentele stabilite potrivit regulamentului elaborat de Inspectoratul General;

4. PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL UNITĂŢII

 

Programul de funcţionare pentru activităţile de relaţii cu publicul în domeniul preveniri incendiilor, protecţiei civile, logisticii, financiar -contabilitate juridice-secretariat – 08.00 – 16.00
Pentru activitatea de intervenţie în cazul unor situaţii de urgenţa programul este asigurat permanent în ture de serviciu 24 de ore.

 

5. PROGRAMUL DE AUDIENŢE

Nr.

crt.

Functia

Numele

Ziua de audienta

Interval orar

1.

Imputernicit inspector sef

Locotenent colonel Gârbău Cristian

Luni

13.00 – 15.00

2.

Prim adjunct al inspectorului sef

Marti

13.00 – 15.00

3.

Imputernicit adjunct al inspectorului sef

Colonel Vale Romel

Miercuri

13.00 – 15.00

4.

Sef serviciu logistic

Locotenent colonel Caran Cătălin

Joi

13.00 – 15.00

5.

Ofiter resurse umane

Colonel Berche Florin

Vineri

13.00 – 15.00

6.

Comandanti subunitati

Luni – Joi

13.00 – 15.00

INCEPÂND CU DATA DE 03.10.2016 DEPUNEREA DOCUMENTELOR PENTRU AVIZARE-AUTORIZARE, PUNCTE DE VEDERE, ETC. SE FACE LA SEDIUL I AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “VASILE GOLDIŞ” AL JUDEŢULUI ARAD STR. ANDREI ŞAGUNA NR: 66-72 ÎN URMĂTORUL INTERVAL ORAR:

DEPUNERE DOCUMENTE
MARŢI – 09:00 – 12:00
JOI – 09:00 – 12:00

RIDICARE DOCUMENTE
MARŢI – 12:30 – 14:00
JOI – 12:30 – 14:00

Incepand cu aceeasi data documentele se pot depune/trimite si in format electronic respectand orarul mai sus mentionat.
Cererea pentru emiterea avizului de securitate la incendiu și documentația aferentă pot fi transmise și în format electronic doar în condițiile în care acestea sunt semnate electronic de către toate persoanele semnatare autorizate.
Acestea vor fi transmise pe adresa oficială de e-mail : e_documente@isuarad.ro.
În lipsa semnăturilor electronice autorizate, procedura de avizare-autorizare nu va fi inițiată pentru documentația transmisă.

5. NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA INSPECTORATULUI

– Locotenent colonel Gârbău Cristian – Imputernicit inspector Şef al I.S.U. Arad

– Colonel Vale Romel – Imputernicit adjunct al Inspectorului Şef
– Locotenent colonel Turcuş Cosmin – Şef Centru Operaţional
– Colonel Caran Cătălin – Şef Serviciu Logistic
– Locotenent colonel Stancu Oana – Şef Compartiment Financiar-Contabil
– Maior Pleşca George – Ofiţer Relaţii Publice

6. COORDONATELE DE CONTACT ALE UNITAŢII:
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „VASILE GOLDIŞ” AL JUDEŢULUI ARAD

 

Sediul central al I.S.U. Arad: Strada Andrei Saguna nr, 66-72

-tel.:0257/251.212
-fax:0257/281066
-pagina web: www.isuarad.ro
-e -mail: presa.isu.arad@gmail.com
protciv@artelecom.net

Sediul II al I.S.U. Arad: str. Eftimie Murgu, nr. 3-5

– sediul Inspecţiei de Prevenire
-tel/fax:0257/256.596

7.LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei, precum şi a structurilor subordonate acesteia;
2. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor şi serviciilor, programul de funcţionare şi programul de audienţe;
3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Inspectoratului, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice;
4. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
5. Programele şi strategiile proprii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă;
6. Evaluarea anuală a activităţilor desfăşurate de Inspectorat;
7. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Inspectoratului şi bilanţul contabil;
8. Ghidul practic de prevenire al situaţiilor de urgenţe în judeţul Arad;
9. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei;
10. Declaraţiile de avere;
11. Documente privind organizarea activităţii de valorificare a mijloacelor fixe scoase din funcţiune şi a bunurilor materiale disponibilizate sau casate;
12. Documente privind donaţiile şi sponsorizările oferite Inspectoratului;
13. Date privind dotarea Inspectoratului cu anumite categorii tehnice;

14. Rapoarte de avizare pentru documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului;
15. Documente referitoare la emiterea de avize/autorizaţii/acorduri pentru intervenţiile în timp asupra construcţiilor;
16. Condiţiile şi reglementările pentru concursul de angajare din sursă externă, în cadrul procesului de profesionalizare a Inspectoratului;
17. Lista persoanelor şi societăţilor certificate în domeniul prestărilor de servicii psi(stingătoare, ignifugări, termoprotecţie, reparaţii autospeciale, siguranţă la foc);
18. Informaţii privind activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerul Administraţiei şi Internelor;
19. Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
20. Materiale de educaţie în domeniul situaţiilor de urgenţă;
21. Lista cu dotări şi achiziţii;
22. Lista cu informaţiile de mediu gestionate de unitate.

8. SURSELE FINANCIARE, BUGETUL ŞI BILANŢUL CONTABIL

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiş” al Judeţului Arad este ordonator terţiar de credite, în subordinea ordonatorului secundar de credite (Inspectoratul general pentru Situaţii de Urgenţă) ce repartizează credite bugetare pe articolele şi alineatele clasificaţiei economice aprobate prin OMFP nr. 1025/2005.
Surse de finanţare:
– bugetul de stat;
– donaţii şi sponsorizări

9. LISTA CU CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE DE UNITATE POTRIVIT LEGII:

– ordinele de organizare si desfăşurare a activităţii unităţii, care nu au caracter de secret de serviciu,
– ordinele comandantului unităţii care nu au caracter de secret de serviciu,
– rapoartele si informările unităţii către instituţiile centrale si locale
– normele departamentale de prevenire si stingere a incendiilor şi de protecţie civilă.
– răspunsuri la petiţii şi memorii;
– răspunsuri la solicitările formulate în baza Legii 544/2001;
– lista cu informaţiile de mediu gestionate de unitate;

10. MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII PUBLICE IN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE:

Persoanele care se consideră vătămate în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public ale instituţiei noastre, pot face uz de prevederile Legii 544/2001, art. 21 alin. 2 si art. 22 si HGR 123/2002, art. 32, 33, 36. In conformitatea cu prevederile legii 544/2001, instituţia noastră va soluţiona eventualele reclamaţii privind accesul persoanelor la informaţiile de interes public.

INSPECTOR ŞEF