SVSU / SPSU

DOCUMENTELE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIILOR VOLUNTARE

Én. A szolgáltatás megszervezésére és működtetésére vonatkozó szabályok,,ro,Munka- és szolgáltatási dokumentáció,,ro,a helyi önkormányzat határozata az önkéntes szolgálat létrehozására vagy a magánszolgálat létrehozására vonatkozó határozatról / aktusról,,ro,a szervezeti felépítéssel és a munkatársak kinevezésével,,ro,önkéntes szerződések a helyi önkormányzat és az önkéntesek között,,ro,szerződések vagy együttműködési egyezmények a beavatkozás végrehajtásához,,ro,a névleges asztal a személyzetével,,ro,a szolgáltatásban elfoglalt funkciók,,ro,munkahelyi és értesítési mód,,ro,az anyagi és műszaki követelmények táblázata,,ro,a szolgáltatás struktúrájától függően,,ro,a táblázatot a meglévő anyagokkal és berendezésekkel,,ro
II. Dosarul privind activitatea şi înzestrarea serviciului:
1. hotărârea consiliului local de înfiinţare a serviciului voluntar sau decizia/actul de constituire a serviciului privat, megfelelő, cu organigrama şi nominalizarea personalului pe funcţii;
2. contractele de voluntariat încheiate între consiliul local şi voluntari;
3. contractele sau convenţiile de colaborare pentru realizarea intervenţiei;
4. tabelul nominal cu personalul, funcţiile ocupate în cadrul serviciului, locul de muncă şi modul de înştiinţare;
5. tabelul cu necesarul de materiale şi tehnică, în funcţie de structura serviciului;
6. tabelul cu materialele şi tehnica existente în dotare;
7. anyagi és műszaki jelentések készítése,,ro,a szolgálat vezetője készítette,,ro,vezeték-rádió összeköttetés sürgősségi erővel,,ro,egyéni biztonsági és egészségvédelmi oktató lapok,,ro,Fájl a szolgáltatás operatív terveivel,,ro,beavatkozási tervek,,ro,válasz,,ro,a kompetencia ágazatban azonosított kockázatoktól függően,,ro,együttműködési terveket,,ro,Sürgősségi kilépési terv,,ro,az a terület, ahol a lakott területeket megjelölték,,ro,gazdasági szereplők és intézmények,,ro,vízellátó források,,ro,alig elérhető területek és veszélyeztetettek a kockázatokkal szemben,,ro,Feladat mappa,,ro, întocmite de şeful serviciului;
8. schema legăturilor fir-radio cu forţele ce acţionează în cazul situaţiilor de urgenţă;
9. fişele de instruire individuale privind securitatea şi sănătatea în muncă.
III. Dosar cu planurile operative ale serviciului:
1. planuri de intervenţie (răspuns) în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenţă;
2. planuri de cooperare;
3. planul de evacuare în caz de situaţii de urgenţă;
4. planul sectorului de competenţă pe care sunt marcate zonele locuite, operatorii economici şi instituţiile, sursele de alimentare cu apă, zonele greu accesibile şi vulnerabile la riscuri.
IV. Dosar operativ:
1. műszakos munka szervezése,,ro,regisztráljon a bejelentési feljegyzésekkel és a beavatkozások nyilvántartásával,,ro,az intervenciós jelentést,,ro,egy példányt elküldünk a megyei vészhelyzeti felügyeletnek / Bukarest-Ilfovnak,,ro,amikor beavatkozik a szakmai szolgáltatások támogatása nélkül,,ro,specifikus kockázatkezelési eljárások,,ro,Fájl a személyzet képzéséről,,ro,a havi és éves képzési terv,,ro,témákról és gyakorlatokról,,ro,a szakképzésben való részvétel jegyzőkönyve és a kapott képesítések száma,,ro,tervezési gyakorlatok és alkalmazások,,ro,Fájl a személyzet által végzett megelőző munkára,,ro,Önkéntes szolgálat,,ro;
2. registrul cu note de anunţare şi de evidenţă a intervenţiilor;
3. raportul de intervenţie (un exemplar se trimite la inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean/Bucureşti-Ilfov, atunci când se intervine fără sprijinul serviciilor profesioniste);
4. proceduri specifice de intervenţie pe tipuri de riscuri.
-Ban. Dosar privind pregătirea personalului:
1. planul de pregătire profesională lunară şi anuală, pe teme şi exerciţii;
2. registrul de evidenţă a participării la pregătirea profesională şi calificativele obţinute;
3. planificarea exerciţiilor şi aplicaţiilor.
WE. Dosar privind activitatea de prevenire desfăşurată de personalul:
A. Serviciului voluntar:
1. a háztartások ellenőrzésének táblázata,,ro,gazdasági szereplők és alárendelt intézmények,,ro,ellenőrzési tevékenységek ütemezése,,ro,kémények tisztítása és javítása,,ro,nyilvántartások és ellenőrző jegyzetek az ellenőrzések eredményével,,ro,a megelőző információs intézkedések ütemezése,,ro,Műszaki fájl,,ro,gépjármű és intervenciós járművek segítségnyújtási terve,,ro,az intervenciós berendezések és járművek műszaki dokumentációja,,ro,Történelmi nyilvántartás,,ro,az önkéntes szolgálatok számára,,ro, operatorilor economici şi instituţiilor din subordine;
2. graficul activităţilor de verificare, curăţare şi reparare a coşurilor de fum;
3. carnetele şi notele de control cu constatările rezultate din controale;
4. graficul acţiunilor de informare preventivă.
VII. Dosar tehnic:
1. planul de asistenţă la autospecialele şi utilajele de intervenţie;
2. dosar tehnic al utilajelor şi autospecialelor de intervenţie.
VIII. Registrul istoric (pentru serviciile voluntare)

MODELE DOCUMENTE

Szabályzat szervezése és működtetése az önkéntes szolgálat vészhelyzetek,,ro,Modell alkalmazása tanácsadó szolgálat vezetője,,ro,Modell önkéntes megállapodás,,ro,Dokumentumok Szervezeti és Működési önkéntes szolgálatok,,ro
Model cerere aviz sef serviciu
Model contract voluntariat
Documentele de organizare şi funcţionare a Serviciilor Voluntare