BULETIN INFORMATIV 24.10.2018

BULETIN INFORMATIV

100 de intervenţii în 7 zile pentru pompierii aradeni

În ultimile 7 days, subunităţile de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” Arad, au executat 100 misiuni de intervenţie.

It intervened to settle a number of 24 fires, of which 20 de vegetatie uscată, vegetable scraps, mirişti sau platforme de depozitare a gunoiului, 3 la anexe ale unor construcţii de locuit şi 1 la un autoturism.

Echipa pirotehnică a desfăşurat două misiuni de asanare a teritoriului de muniţie neexplodata, in localitatea Ineu unde a fost găsită o grenadă şi în localitatea Horia pentru ridicarea unui obuz calibru 76 mm. Ambele elemente de muniţie au fost găsite în pământ in urma unor lucrări agricole.

Garda de Interventie nr.2 Gurahonţ din cadrul Detaşamentului Sebiş a intervenit pentru descarcerarea a două persoane implicate în accidente rutiere pe raza localităţilor Aldeşti şi Gurahonţ.

De asemenea s-a intervenit pentru salvarea unui animal(pisica) cazuta în fântână.

Modulele SMURD au acordat ajutor medical în 71 de cazuri .

 

 

PRESS RELEASE 27.09.2018

VINO ALĂTURI DE NOI!

ACUM, POŢI DEVENI POMPIER MILITAR !

 

Between 10 – 21 January 2019 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti se organizează concurs de admitere pentru calificările „subofiţer de pompieri şi protecţie civilă” și „maistru militar auto”.

 

La concurs se candidează pe 300 places destinate bărbaților, so:

subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 275 places;

maistru militar auto – 25 places.

 

Durata studiilor postliceale este de 1 an.

 

Activitatea de recrutare a candidaţilor se realizează de structurile de resurse umane din cadrul ISUJ ARAD

 

Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun la sediile inspectoratelor

pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov, în raport de domiciliul sau reședința înscrise în cartea de identitate, until 23 November 2018.

 

Copiii aflaţi în întreţinerea militarilor / poliţiştilor răniţi sau decedaţi în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, pot solicita în scris ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI, în anul I de studii fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor, în conformitate cu prevederile OMAI nr.108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, precum şi OMAI nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi.

 

 1. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

To participate in the admission, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii:

să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

să cunoască limba română, scris şi vorbit;

– have full legal capacity;

– să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;

să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

– to behave according to the requirements of conduct accepted and practiced in society;

să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul

individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 or;

– not have carried out political police, astfel cum sunt definite prin lege;

să aibă vârsta de până la 27 years, împliniţi în anul participării la concurs;

să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

– not been expelled, for disciplinary, from an educational institution.

 

 1. CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE

 

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

Cererea de înscriere;

Diploma de bacalaureat (copie);

Foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);

Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil;

Copia certificatului de căsătorie, precum şi, as appropriate, ale hotărârilor

judecătoreşti privind starea civilă;

Curriculum vitae – Europass (CV);

Autobiografia;

Tabelul nominal cu rudele candidatului și soția acestuia;

Cazierul judiciar;

– 3 fotografii color 3×4 and,,ro,Affected areas in June,,ro,heat,,ro,WEATHER INFORMATION During Sunday,,ro,The weather will be warm in most of the country,,ro,hot afternoon,,ro 1 fotografie color 9×12 cm;

Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;

– Statement confirming knowledge and acceptance of the conditions of recruitment;

Candidații care optează pentru înscrierea pe locurile alocate distinct etniei rome depun la dosarul de recrutare o adeverință eliberată de organizația etnică constituită

law, care să le ateste apartenența la etnie.

 

III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

(1) În vederea susținerii concursului de admitere, candidații declaraţi „apt” psihologic şi medical se înscriu la sediul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, potrivit calendarului postat pe pagina de internet a școlii.

(2) Pentru înscriere, candidaţii prezintă cartea de identitate sau paşaportul, în original;

(3) Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

 1. a) atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
 2. b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi legalizată;
 3. c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

 

 1. ETAPE ŞI PROBE DE CONCURS

 

▪ Etapa I de selecţie:

examinarea medicală;

evaluarea psihologică.

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale de încadrare tip MAI.

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la unităţile teritoriale care asigură recrutarea de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele judeţene.

 

▪ Etapa a II-a de selecţie:

contravizita medicală;

verificarea aptitudinilor fizice;

– proba de verificare a cunoştinţelor.

Etapa a doua de selecţie (concursul de admitere) se desfăşoară în perioada 10-21 January 2019, potrivit calendarului admiterii, so:

➢ Contravizita medicală a candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale MAI se realizează la sediul unităţii de învăţământ de către subcomisia medicală şi constă în evaluarea sumară a candidaţilor pe baza fişei medicale tip MAI.

➢ Evaluarea performanței fizice a candidaţilor se realizează prin susţinerea probei unice traseu practic-aplicativ”, prevăzută de anexa nr. 3^2 la Ordinul m.a.i. nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne cu modificările și completările ulterioare.

➢ Proba de verificare a cunoştinţelor constă în susținerea unui test grilă la disciplina matematică.

 

 

 1. DISPOZIŢII FINALE

 

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidaților. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidaţii respectivi vor pierde locul obţinut prin fraudă.

Admiterea în Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de admitere ianuarie 2018, în baza opţiunilor candidaţilor, în ordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior valorii de minim 50 de puncte din 100 posibile

 

Note:

Candidaţii trebuie să parcurgă în întregime traseul practic-aplicativ şi elementele care îl compun şi să abordeze obligatoriu toate segmentele, în ordinea stabilită, conform schiţei de mai sus. Este declaratPROMOVATcandidatul care îndeplineşte baremul minim de 1’05” (un minut şi cinci secunde) la această probă.

BULETIN INFORMATIV 01.08.2018

As of 24 July 2018, ca urmare a promovării concursului organizat de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, colonel PINTESCU-GRĂDINARU Cătălin George a fost numit în funcţia de prim adjunct al inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad.

Colonel Pintescu Cătălin este absolvent al Facultăţii de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „ Alexandru Ioan Cuza”, promotion 2000.

Between 2000-2002, a fost locţiitor al comandantului Detaşamentului de Pompieri Piteşti, of 2002 până în anul 2015 a fost ofiţer specialist în comandamentul I.S.U Argeş, of 2015 fiind detaşat la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă până în anul 2016 când a fost împuternicit prim adjunct la ISU Olt.

După absolvirea facultăţii de pompieri, şi-a completat studiile în domeniul situaţiilor de urgenţă şi a managementului conducerii, la Academia de Poliţie – Centrul de Studii Post Universitare, Institutul de Studii pentru Ordine Publică.

 

Today, 01 august a.c a avut loc la sediul ISU Arad, ceremonialul militare de avansare în grad, la îndeplinirea stagiului, pentru 6 officers and 54 NCOs.

In Romania, gradul militar este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a calităţii de militar.

 

Felicitări şi mult succes.

PRESS RELEASE 21.09.2018

Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County, continues "Savior from passion" campaign,,ro,We are waiting for your registrations until,,ro,at the IInd location of the inspectorate on str,,ro,The conditions that those wishing to join rescue firefighters must meet are the following,,ro,not to have been convicted of committing their offenses intentionally,,ro,not to have previously lost volunteer status within the emergency inspectorate,,ro,The applicant must submit a dossier containing the following documents,,ro,application for registration,,ro,criminal record certificate,,ro,only for people who are overweight,,ro

Vă asteptăm pentru înscrieri până în 10 October 2018, between 09.00-12.00 la locaţia II a inspectoratului pe str. Euthymius Murgu 3-5.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să se alăture pompierilor salvatori sunt următoarele:

– aged 16 and 65 years;

– medically fit; – să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea infracțiuni lor cu intenție;

– să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență.

Candidatul trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele documente:

 1. cerere de înscriere;
 2. certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 or); 3. copy of the identity card;
 3. psychological opinion - can be obtained from any psychological cabinet and may have the mention,,ro,suitable for volunteering within the IGSU ",,ro,a proof of the latest graduate or ongoing studies - there is no minimum number of studies that the person wishing to join the volunteer program must have,,ro,the medical certificate required for the file can be obtained from the family doctor,,ro,with mention,,ro,fit for physical effort ",,ro,there is no need to obtain a certificate from a medical practitioner,,ro,but this can be accepted,,ro,parent / guardian's consent,,ro,only for people under age,,ro ,,apt pentru activitatea de voluntariat în cadrul IGSU” ;
 4. act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare – nu există un minim de studii de care persoana care dorește să acceadă la programul de voluntariat trebuie să dispună;
 5. adeverință medicală necesară dosarului poate fi obținută de la medicul de familie, cu mențiune ,,apt pentru efort fizic” (nu este necesară obținerea unei adeverințe de la un medic de medicina a muncii, dar aceasta poate fi acceptată);
 6. acordul părinților/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 or.

We are waiting with you,,ro,September 24th,,en,Crişana,,ca,Maramures,,ro,northern Moldavia and the Phenomena mountain range,,ro,METEOROLOGICAL WARNINGCODE YELLOW MESSAGE,,ro,Moldova,,en,Dobrogea,,ro,locally Muntenia and Transylvania,,ro,as well as the Phenomena mountain range,,ro,Interval of,,ro!