Buletin TÁJÉKOZTAT 24.10.2018

Buletin TÁJÉKOZTAT

100 de intervenţii în 7 zile pentru pompierii aradeni

În ultimile 7 nap, subunităţile de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” Arad, au executat 100 misiuni de intervenţie.

Beavatkozott rendezni számos 24 de incendii, amelyek 20 de vegetatie uscată, resturi vegetale, mirişti sau platforme de depozitare a gunoiului, 3 la anexe ale unor construcţii de locuit şi 1 la un autoturism.

Echipa pirotehnică a desfăşurat două misiuni de asanare a teritoriului de muniţie neexplodata, in localitatea Ineu unde a fost găsită o grenadă şi în localitatea Horia pentru ridicarea unui obuz calibru 76 mm. Ambele elemente de muniţie au fost găsite în pământ in urma unor lucrări agricole.

Garda de Interventie nr.2 Gurahonţ din cadrul Detaşamentului Sebiş a intervenit pentru descarcerarea a două persoane implicate în accidente rutiere pe raza localităţilor Aldeşti şi Gurahonţ.

De asemenea s-a intervenit pentru salvarea unui animal(pisica) cazuta în fântână.

Modulele SMURD au acordat ajutor medical în 71 esetek .

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 27.09.2018

VINO ALĂTURI DE NOI!

ACUM, POŢI DEVENI POMPIER MILITAR !

 

Között 10 - 21 Január 2019 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti se organizează concurs de admitere pentru calificările „subofiţer de pompieri şi protecţie civilă” și „maistru militar auto”.

 

La concurs se candidează pe 300 helyen destinate bărbaților, így:

– subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 275 helyen;

– maistru militar auto – 25 helyen.

 

Durata studiilor postliceale este de 1 egy.

 

Activitatea de recrutare a candidaţilor se realizează de structurile de resurse umane din cadrul ISUJ ARAD

 

Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun la sediile inspectoratelor

pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov, în raport de domiciliul sau reședința înscrise în cartea de identitate, până la data de 23 November 2018.

 

Copiii aflaţi în întreţinerea militarilor / poliţiştilor răniţi sau decedaţi în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, pot solicita în scris ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI, în anul I de studii fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor, în conformitate cu prevederile OMAI nr.108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, precum şi OMAI nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi.

 

 1. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Ha szeretne részt venni a felvételi, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii:

– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

– să cunoască limba română, scris şi vorbit;

– teljes jogképességgel;

– nyilvánítsák "illik" jelent az orvosi, fizic şi psihologic;

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;

– să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

– viselkedjünk követelményeinek megfelelően magatartási elfogadott és gyakorolt ​​a társadalomban;

să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul

individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 vagy;

– nem hajtottak végre politikai rendőrség, astfel cum sunt definite prin lege;

– să aibă vârsta de până la 27 év, împliniţi în anul participării la concurs;

– să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

– nem kizárt, A fegyelmi, egy oktatási intézmény.

 

 1. CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE

 

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

Cererea de înscriere;

Diploma de bacalaureat (copie);

Foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);

Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil;

Copia certificatului de căsătorie, precum şi, megfelelő, ale hotărârilor

judecătoreşti privind starea civilă;

Curriculum vitae – Europass (CV);

Autobiografia;

Tabelul nominal cu rudele candidatului și soția acestuia;

Cazierul judiciar;

– 3 fotografii color 3×4 și 1 fotografie color 9×12 cm;

Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;

– Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

Candidații care optează pentru înscrierea pe locurile alocate distinct etniei rome depun la dosarul de recrutare o adeverință eliberată de organizația etnică constituită

törvény, care să le ateste apartenența la etnie.

 

III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

(1) În vederea susținerii concursului de admitere, candidații declaraţi „apt” psihologic şi medical se înscriu la sediul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, potrivit calendarului postat pe pagina de internet a școlii.

(2) Pentru înscriere, candidaţii prezintă cartea de identitate sau paşaportul, în original;

(3) Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

 1. 1) atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
 2. b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi legalizată;
 3. c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

 

 1. ETAPE ŞI PROBE DE CONCURS

 

▪ Etapa I de selecţie:

examinarea medicală;

evaluarea psihologică.

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale de încadrare tip MAI.

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la unităţile teritoriale care asigură recrutarea de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele judeţene.

 

▪ Etapa a II-a de selecţie:

contravizita medicală;

verificarea aptitudinilor fizice;

– teszt ismeretek.

Etapa a doua de selecţie (concursul de admitere) se desfăşoară în perioada 10-21 Január 2019, potrivit calendarului admiterii, így:

➢ Contravizita medicală a candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale MAI se realizează la sediul unităţii de învăţământ de către subcomisia medicală şi constă în evaluarea sumară a candidaţilor pe baza fişei medicale tip MAI.

➢ Evaluarea performanței fizice a candidaţilor se realizează prin susţinerea probei unice traseu practic-aplicativ”, prevăzută de anexa nr. 3^2 la Ordinul m.a.i. nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne cu modificările și completările ulterioare.

➢ Proba de verificare a cunoştinţelor constă în susținerea unui test grilă la disciplina matematică.

 

 

 1. DISPOZIŢII FINALE

 

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidaților. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidaţii respectivi vor pierde locul obţinut prin fraudă.

Admiterea în Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de admitere ianuarie 2018, în baza opţiunilor candidaţilor, în ordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior valorii de minim 50 de puncte din 100 posibile

 

Hangjegy:

Candidaţii trebuie să parcurgă în întregime traseul practic-aplicativ şi elementele care îl compun şi să abordeze obligatoriu toate segmentele, în ordinea stabilită, conform schiţei de mai sus. Este declaratPROMOVATcandidatul care îndeplineşte baremul minim de 1’05” (un minut şi cinci secunde) la această probă.

Buletin TÁJÉKOZTAT 01.08.2018

Indítása 24 Július 2018, ca urmare a promovării concursului organizat de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, colonel PINTESCU-GRĂDINARU Cătălin George a fost numit în funcţia de prim adjunct al inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad.

Colonel Pintescu Cătălin este absolvent al Facultăţii de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „ Alexandru Ioan Cuza”, előléptetés 2000.

Között 2000-2002, a fost locţiitor al comandantului Detaşamentului de Pompieri Piteşti, A 2002 până în anul 2015 a fost ofiţer specialist în comandamentul I.S.U Argeş, A 2015 fiind detaşat la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă până în anul 2016 când a fost împuternicit prim adjunct la ISU Olt.

După absolvirea facultăţii de pompieri, şi-a completat studiile în domeniul situaţiilor de urgenţă şi a managementului conducerii, la Academia de Poliţie – Centrul de Studii Post Universitare, Institutul de Studii pentru Ordine Publică.

 

Ma, 01 august a.c a avut loc la sediul ISU Arad, ceremonialul militare de avansare în grad, la îndeplinirea stagiului, mert 6 tisztek és 54 Tiszthelyettesek.

Romániában, gradul militar este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a calităţii de militar.

 

Felicitări şi mult succes.

SAJTÓKÖZLEMÉNY 21.09.2018

Felügyelőség Sürgősségi helyzetek "Vasile Goldis" Arad megyében, continuă campania „ Salvator din pasiune „

Vă asteptăm pentru înscrieri până în 10 Október 2018, intre orele 09.00-12.00 la locaţia II a inspectoratului pe str. Euthymius Murgu 3-5.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să se alăture pompierilor salvatori sunt următoarele:

– idős 16 és 65 év;

– orvosilag alkalmas; – să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea infracțiuni lor cu intenție;

să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență.

Candidatul trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele documente:

 1. cerere de înscriere;
 2. certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 vagy); 3. példányt a személyi igazolvány;
 3. aviz psihologic – se poate obține de la orice cabinet psihologic și poate avea mențiunea ,,apt pentru activitatea de voluntariat în cadrul IGSU” ;
 4. act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare – nu există un minim de studii de care persoana care dorește să acceadă la programul de voluntariat trebuie să dispună;
 5. adeverință medicală necesară dosarului poate fi obținută de la medicul de familie, cu mențiune ,,apt pentru efort fizic” (nu este necesară obținerea unei adeverințe de la un medic de medicina a muncii, dar aceasta poate fi acceptată);
 6. acordul părinților/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 vagy.

Vă asteptăm alături de noi!