Department Approval-Authorization

NOTICE

STARTING WITH 03.10.2016 DOCUMENTS FOR FILING NOTICE-APPROVAL, POINTS OF VIEW, ETC. IS THE HEADQUARTERS OF THE Inspectorate for Emergency Situations "Vasile Goldis" Arad County STR. Andrei Saguna NR: 66-72 THE NEXT TIME INTERVAL:

SUBMIT DOCUMENTS
TUESDAY – 09:00 – 12:00
THURSDAY - 09:00 – 12:00

UP DOCUMENTS
TUESDAY – 12:30 – 14:00
THURSDAY - 12:30 – 14:00

Starting with the same date documents may be submitted / sent in electronic form complying with the above mentioned schedule.
Cererea pentru emiterea avizului de securitate la incendiu și documentația aferentă pot fi transmise și în format electronic. Documentaţia tehnică în format electronic depusă în vederea obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu poate fi:
• scanată, însoţită doar de semnătura electronică a investitorului/beneficiarului;
• în format *.pdf sau alte formate, însoţită de semnătura electronică a investitorului/beneficiarului şi a factorilor care au contribuit la elaborarea documentaţiei (proiectanţi, verificatori de proiecte, experţi tehnici etc.)
They will be sent to the official email address : e_documente@isuarad.ro.
In the absence of authorized electronic signatures, -authorization approval procedure will not start for documentation sent.
– Model cerere punct de vedere (format.doc)
– Documente necesare pentru emitere punct de vedere (format.doc)

HELPFUL,,it,FIREWORKS,,ro,List of certified technical experts,,ro,List of certified project examiners,,ro,METHODOLOGICAL RULES from,,ro,on the approval and authorization of fire safety and civil protection,,ro,The article,,ro,The notices and authorizations are valid only with the non-changeable documents underlying their issuance,,ro,The holders of the notices and authorizations have the obligation to keep them in good conditions and to present them together with the documents for non-change envisaged in the present methodological norms,,ro,on demand,,ro,bodies empowered to carry out controls,,ro

PROTECTIE CIVILA

Fire Safety

URBANISM

ARTIFICII


LAWS

Law 307/2006
DECISION No. 571/2016
Law 481/2004
HGR No.. 560 / 2005
OIG No.. 1045 / 2007
Lista experţilor tehnici atestaţi
Lista verificatorilor de proiecte atestaţi

Documents required to obtain permit / authorization fire safety

Model application for the issuance of fire safety (standardized model)
Model application for the issuance of fire safety when placed in plot (standardized model)
Model application for the authorization of fire safety (standardized model)
A list of documents submitted to the issuing / authorization fire safety / civil protection (standardized model)

Documents required to obtain permit / authorization Civil Protection

Model application for issuance of the civil protection (standardized model)
Model application for the authorization of civil protection (standardized model)
A list of documents submitted to the issuing / authorization fire safety / civil protection (standardized model)

Documents required obtaining permission for fireworks

Application agreement fireworks games (standardized model)
Agreement schedule games fireworks (standardized model)


PROTECTIE CIVILA

NORME METODOLOGICE din 25 august 2016 privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă


………..
Articolul 20
(1) Avizele şi autorizaţiile sunt valabile numai însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora.
(2) Deţinătorii avizelor şi autorizaţiilor au obligaţia de a le păstra în bune condiţii şi de a le prezenta împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice, la cerere, organelor împuternicite să execute controale, under the law.
Articolul 21
(1) Fire safety approvals and permits cease to be valid if the finding agents are found not to comply with the conditions under which they were issued,,ro,regarding,,ro,fire stability of the construction,,ro,limit fire propagation to neighborhoods and inside fire compartments,,ro,protecting and evacuating users,,ro,the security of the forces involved in the extinguishing of fires,,ro,Ensuring the possibilities of water supply in case of fire and,,ro,with the energy of consumers of the intended protection systems,,ro,In addition to the situations provided in paragraph,,ro, în ceea ce priveşte:
a) stabilitatea la incendiu a construcţiei;
b) limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul compartimentelor de incendiu;
c) protecţia şi evacuarea utilizatorilor;
d) siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor;
and) asigurarea posibilităţilor de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, as appropriate, cu energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute.
(2) Pe lângă situaţiile prevăzute la alin. (1), the validity of fire safety and civil protection approvals ceases with the expiry of the town planning certificate or building permit,,ro,intervened under the conditions,,ro,Of Law no,,ro,and the methodological norms for the application of this law,,ro,In case of carrying out modifications and / or changes of the purpose of the construction or arrangement,,ro,persons referred to in art,,ro,have the obligation to resume the authorization and / or endorsement process,,ro,according to these methodological norms,,ro,In the case of loss of the form certifying the existence of the fire / civil security approval / authorization,,ro,the applicant may obtain a copy of the applicant,,ro, intervenită în condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată, with subsequent amendments, şi ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi.
Articolul 22
În situaţia realizării unor lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei construcţiei sau amenajării, persoanele prevăzute la art. 30 Article. (2) of Law. 307/2006, with subsequent amendments, au obligaţia reluării procesului de autorizare şi/sau avizare, conform prezentelor norme metodologice.
Articolul 23
(1) În cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu sau protecţie civilă, solicitantul poate obţine o copie a acestuia/ acesteia, in the term of archiving the documentation,,ro,on the basis of a written request addressed to the County Inspectorate,,ro,in which he mentions,,ro,under the sanctions applied to the deed of false statements,,ro,that it has the technical non-changeable technical documentation which was the basis for issuing the authorization / authorization and has no changes to the situation since the date of authorization,,ro,On the released photocopy,,ro,the designated personnel from the authorization-authorization structure records the date,,ro,the signature and makes the mention,,ro,according to the original,,ro,In case of ownership change during the investment,,ro,the validity of the fire safety or civil protection notice is maintained,,ro, pe baza unei cereri scrise adresate inspectoratului judeţean, în care menţionează, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că deţine documentaţia tehnică vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului/autorizaţiei şi nu are modificări faţă de situaţia de la data autorizării.
(2) Pe fotocopia eliberată, personalul desemnat din structura de avizare-autorizare consemnează data, semnătura şi face menţiunea “conform cu originalul”.
Articolul 24
(1) În cazul schimbării proprietarului pe parcursul realizării investiţiei, valabilitatea avizului de securitate la incendiu sau protecţie civilă se menţine, if the conditions under which it was issued are complied with,,ro,In case of owner change,,ro,user or beneficiary's name,,ro,during the lifetime of the construction,,ro,the validity of the fire safety or civil protection authorization shall be maintained,,ro,if the conditions underlying its issuance are respected,,ro,In the case mentioned in paragraph,,ro,it may change the fire safety authorization,,ro,with the new name,,ro,if it is established by the specialized inspectors the validity of the initial authorization,,ro,Chapter V Final Provisions,,ro,County Inspectorates,,ro,through preventive inspections,,ro,during the execution of the investment objective until the issuance of the permits,,ro.
(2) În cazul schimbării proprietarului, utilizatorului sau denumirii beneficiarului, pe parcursul duratei de viaţă a construcţiei, valabilitatea autorizaţiei de securitate la incendiu sau protecţie civilă se menţine, dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia.
(3) În cazul menţionat la alin. (2), se poate preschimba autorizaţia de securitate la incendiu, cu noua denumire, dacă se constată de către inspectorii de specialitate valabilitatea autorizaţiei iniţiale.
Capitolul V Dispoziţii finale
Articolul 25
Inspectoratele judeţene, prin inspecţiile de prevenire, pe timpul execuţiei obiectivului de investiţii până la emiterea autorizaţiilor, verify by periodic checks,,ro,random,,ro,compliance with the execution of the works in the approved documentation on the fulfillment of the fundamental requirement,,ro,fire safety,,ro,ie the construction of civil protection shelters or command points,,ro,The model of the copy of the documents submitted to the county inspectorate for obtaining the authorization / authorization is provided in Annex no.,,ro,Annexes no,,ro,are an integral part of these methodological norms,,ro,Documents required for the issuance of the civil protection notice / authorization,,ro,Documents on which civil protection advice is required,,ro,Documents requesting the issuance of civil protection authorizations,,ro, prin sondaj, respectarea executării lucrărilor din documentaţiile avizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu”, respectiv realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă.
Articolul 26
Modelul opisului cu documentele depuse la inspectoratul judeţean în vederea obţinerii avizării/autorizării este prevăzut în anexa nr. 17.
Articolul 27
Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Documente necesare eliberării avizului/autorizaţiei de protecţie civilă


Annexed 3 – Documente pe baza cărora se solicită eliberarea avizelor de protecţie civilă
Annexed 5 – Documente pe baza cărora se solicită eliberareaautorizaţiilor de protecţie civilă
Annexed 8 – Model application for issuance of the civil protection (standardized model)
Annexed 10 – Model application for the authorization of civil protection (standardized model)
Annexed 17 – A list of documents submitted to the issuing / authorization fire safety / civil protection (standardized model)


Fire Safety

EVIDENCE OF FIRE SAFETY AUTHORIZATIONS,,ro,Chapter I General Provisions,,ro,For the purposes of these methodological norms,,ro,terms and expressions have the following meanings,,ro,civil protection notice,,ro,Act issued by the county emergency inspectorate / Bucharest-Ilfov,,ro,hereinafter referred to as county inspectorates,,ro,after verification of compliance with the provisions of the technical regulations in force of the measures adopted in the technical documentation of the construction works,,ro,for the construction of civil protection shelters or command points,,ro,civil protection authorization,,ro,Act issued by the county inspectorates under the law,,ro

EVIDENCE OF FIRE SAFETY AUTHORIZATIONS,,ro,Chapter I General Provisions,,ro,For the purposes of these methodological norms,,ro,terms and expressions have the following meanings,,ro,civil protection notice,,ro,Act issued by the county emergency inspectorate / Bucharest-Ilfov,,ro,hereinafter referred to as county inspectorates,,ro,after verification of compliance with the provisions of the technical regulations in force of the measures adopted in the technical documentation of the construction works,,ro,for the construction of civil protection shelters or command points,,ro,civil protection authorization,,ro,Act issued by the county inspectorates under the law,,ro 2

NORME METODOLOGICE din 25 august 2016 privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă


Capitolul I Dispoziţii generale
Articolul 1
(1) În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile au următoarele semnificaţii:
a) aviz de protecţie civilă – act emis în baza legii de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov, denumite în continuare inspectorate judeţene, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii, pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă;
b) autorizaţie de protecţie civilă – act emis în baza legii de către inspectoratele judeţene, by which it is certified,,ro,following verification of technical documentation and on site,,ro,the construction of civil protection shelters or command points,,ro,installation with a role in ensuring the fundamental requirement,,ro,any fire-extinguishing system,,ro,detection facility,,ro,signaling and fire alarm,,ro,smoke removal and exhaust system and hot gases,,ro,electrical installation for powering the receivers with fire safety function,,ro,electric lighting installation,,ro,including their feeding and operating conditions,,ro,lightning protection system,,ro,a flammable gas detection system or an explosion inhibiting installation,,ro, în urma verificării documentaţiilor tehnice şi în teren, realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă, accordance with specific regulations;
c) instalaţie cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu” – orice instalaţie de stingere a incendiilor, instalaţie de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, instalaţie de desfumare/evacuare fum şi gaze fierbinţi, instalaţie electrică pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu, instalaţie electrică pentru iluminat de siguranţă, inclusiv condiţiile de alimentare şi de funcţionare a acestora, instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului, instalaţie de detectare a gazelor inflamabile sau instalaţie de inhibare a exploziei.
(2) These methodological norms use terms and expressions with the meanings provided by,,ro,regarding the authorization of the execution of the construction works,,ro,with subsequent modifications,,ro,as well as other specific regulations,,ro,List of documents attesting the fire performance of construction products with a role in meeting the fundamental requirement,,ro,or those who have a fire performance is appropriated by the beneficiary and must include,,ro,the following references,,ro,technical agreement,,ro,document elaborated according to the provisions of the Regulation on technical product approval,,ro,new processes and equipment in construction,,ro,approved by,,ro,Government Decision no,,ro Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, with subsequent amendments, of Law 307/2006
on Fire Protection, with subsequent amendments, of Law 481/2004 Civil Protection, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi din alte reglementări specifice.
(3) Lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc se însuşeşte de către beneficiar şi trebuie să cuprindă, as appropriate, următoarele referenţiale:
a) agrementul tehnic – document elaborat potrivit prevederilor Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 for the approval of quality regulations in construction,,ro,together with the opinion of the Standing Committee on Construction,,ro,performance statement,,ro,document issued on the basis,,ro,Regulation,,ro,EU,,it,of the European Parliament and of the Council of,,ro,laying down harmonized conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106 / EEC,,ro,the EC certificate of conformity or the European technical approval,,ro,document issued under Council Directive 89/106 / EEC of,,ro,on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction materials,,ro,Fire Safety Approvals and Approvals,,ro,as well as civil protection ones are issued,,ro, with subsequent amendments, însoţit de avizul Comitetului Tehnic Permanent pentru Construcţii;
b) declaraţia de performanţă – document emis în baza Regulamentului (UE) no. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 March 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;
c) certificatul de conformitate CE sau agrementul tehnic european – document emis în baza Directivei Consiliului 89/106/CEE din 21 December 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcţii.
Articolul 2
Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, precum şi cele de protecţie civilă se emit, law, by county inspectorates,,ro,for the categories of constructions and arrangements established by Government Decisions,,ro,Documents that require fire safety advice,,ro,Documents on which fire safety approvals are requested,,ro,In order to obtain the required fire security approval for PUD urban planning documentation,,ro,PUZ,,en,PUG the following documents are filed,,ro,application,,ro,ex,,en,Description -,,pl,urban certificate -,,ro,ex copy and plan Annex CU -,,ro,Specialized memo,,ro,Urban planning plan -,,ro,Town planning plan -,,ro,In order to obtain the required civil protection consent for PUD urbanization documentation,,ro,Legislative provisions on urban planning documentation,,ro, pentru categoriile de construcţii şi amenajări stabilite prin hotărâri ale Guvernului.
………………..

Documents required to obtain permit / authorization fire safety


Annexed 2 – Documente pe baza cărora se solicită avizele de securitate la incendiu
Annexed 4 – Documente pe baza cărora se solicită autorizaţiile de securitate la incendiu
Annexed 6 – Model application for the issuance of fire safety (standardized model)
Annexed 7 – Model application for the issuance of fire safety when placed in plot (standardized model)
Annexed 9 – Model application for the authorization of fire safety (standardized model)
Annexed 17 – A list of documents submitted to the issuing / authorization fire safety / civil protection (standardized model)


URBANISM

Pentru obținerea acordului de securitate la incendiu solicitat la documentațiile de urbanism PUD, PUZ, PUG se depun următoarele documente:

– Cerere -2 ex
– Opis – 2 ex
– certificat de urbanism – 1 ex copie si plan anexa CU – 2 ex
– Memoriu de specialitate
– Plan reglementari urbanistice – 2 ex
– Plan reglementari edilitare – 2 ex

Pentru obținerea acordului de protecție civilă solicitat la documentațiile de urbanism PUD, PUZ, PUG se depun următoarele documente :

– Cerere -2 ex
– Opis – 2 ex
– certificat de urbanism – 1 ex copie si plan anexa CU – 2 ex
– Memoriu de specialitate
– Plan reglementari urbanistice – 2 ex

Prevederi legislative referitoare la documentaţiile de urbanism

In urban planning and spatial planning documentation, issues related to the identification of naturally delimited risk areas and declared in accordance with the law,,ro,as well as specific risk prevention and mitigation measures,,ro,land use and construction in such areas,,ro,At the same time, it will be taken into account the correct identification of the seismic intensity area,,ro,expressed in MSK degrees,,ro,and if the locality is on the list of territorial administrative units affected by floods on rivers river streams as well as due to torrents and / or with the potential to produce landslides,,ro,according to the provisions,,ro, precum şi măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în asemenea zone. Totodată se va ţin seama de identificarea corectă a zonei cu intensitate seismică (exprimată în grade MSK) şi dacă localitatea se află în lista unităţilor administrativ teritoriale afectate de inundaţii pe cursuri de apă ale râurilor cât şi datorate torenţilor şi/sau cu potenţial de producere a alunecărilor de teren, potrivit prevederilor Legii nr. 575/2001 on the approval of the National Territory Planning Plan - Section V - Natural Risk Areas,,ro,The documentation will include the main elements resulting from the analysis of the existing situation regarding natural risks,,ro,In accordance with Art,,ro,or art,,ro,of the Annex,,ro,HGR nr,,en,for the approval of the Methodological Norms regarding the minimum requirements for the content of the spatial planning and urbanization documentation for the natural risk areas,,ro,The documentation of the county and / or zonal territory planning must contain,,ro,Natural Hazard Map for Landslides and Natural Hazard Map at Floods under Art,,ro,of the Annex,,ro,and of art,,ro.
Documentaţiile vor cuprinde principalele elemente rezultate din analiza situaţiei existente referitoare la riscuri naturale, în conformitate cu prevederile art. 13 sau art. 14 din Anexa 1 a HGR nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale.
Documentaţiile de amenajarea teritoriului judeţean şi/sau zonal trebuie să conţină, as appropriate, Harta de risc natural la alunecări de teren şi Harta de risc natural la inundaţii în condiţiile art. 9 Article. (1) din anexa 1 şi ale art. 3 Article. (1) din anexa 2 the HGR nr. 447/2003 for the approval of the methodological norms regarding the elaboration and content of the natural risk maps for landslides and floods,,ro,Data provided in the enclosed land plans for landslide areas,,ro,the flood must meet the requirements of the definition of the natural risk map in Annex A to the HGR methodological norms,,ro,For the analyzed area, the historical monuments will be identified and highlighted,,ro,as well as the establishment of their protection zones.,,ro,List of historical monuments classified in group A or B as ordered,,ro,MCC,,en,MO 646bis / 2004,,tl,order,,ro,- MO,,tl. Datele oferite în planurile de situaţie anexate privind zonele cu alunecările de teren / inundaţie trebuie să corespundă cerinţelor din definiţia hărţii de risc natural din anexa A la normele metodologice din HGR 447/2003.
Pentru teritoriul zonal analizat se va face identificarea şi luarea în evidenţă a monumentelor istorice, precum şi stabilirea zonelor de protecţie a acestora.(Lista monumentelor istorice clasate în grupa A sau B conform ordin MCC 2314/2004 – MO 646bis/2004, ordin MCC 2182/2005 – MO 996/2005).
The documentation must identify and establish the protection regime for the oil / natural gas / natural gas /,,ro,according to the Common Order,,ro,MEC / MTCT / MAI no,,ro,for approval of the Procedure for issuance of the approval for building permits located in the vicinity of the objectives / systems in the oil and natural gas sector published in MO,,ro,In view of the implementation of some water supply systems for the new loose areas, it will be taken into account that for the systems,,ro,fireworks works and networks in localities,,ro,platforms and industrial parks will require ISU approval according to the provisions of art,,ro,ţ,,ro, conform Ordinului comun MEC/MTCT/MAI nr. 47/1203/509-2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale publicat în MO 611/2003.
În perspectiva realizării unor instalaţii de alimentare cu apă a noilor zone lotizate se va lua în considerare faptul că pentru sistemele, lucrările şi reţelele de alimentare pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale se va solicita avizul ISU conform prevederilor art. 1 lit. ţ) of HGR nr. 1739/2006 for approval of building and construction categories subject to approval and / or authorization on fire safety.
We mention that the provisions of the Guide on the elaboration methodology and the framework content of the general urban plan - GP indicative,,ro,approved by order,,ro,MLPAT no,,da,N/1999,,en,regarding the obtaining of the Emergency Situations Inspectorate agreement on the basic rules on the way of land occupation,,ro,fire protection and necessary measures in case of calamities,,ro,based on the documentation specified on the page,,ro,of this guide,,ro,At the same time, similar provisions of the,,ro,MLPAT Order no,,ro,N/2000,,en,for the approval of the Guide on the elaboration and approval of local urban planning regulations,,ro,Order MLPAT 176 / N / 2000,,ro 038/99, aprobat cu ordinul MLPAT nr. 13/N/1999, referitoare la obţinerea acordului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă asupra regulilor de bază privind modul de ocupare a terenurilor, protecţia împotriva incendiilor şi a măsurilor necesare în caz de calamităţi, pe baza documentaţiilor precizate la pagina 84 din acest ghid. Totodată se vor respecta după caz şi prevederile similare din Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism, Ordinul MLPAT 176/N/2000, for the approval of the Guidelines on the elaboration methodology and the framework content of the zonal and urban planning plan,,ro,for the approval of the Guidelines on the elaboration methodology and the framework content of the detailed urban plan,,ro,Restrictions on territorial development will take into account the location of SEVESO industrial objectives,,ro,according to the terms,,ro,The agreement for the organization of fireworks with pyrotechnic articles is issued on the basis of the following documents,,ro,application form,,ro,two copies,,ro,a table with the technical data of the pyrotechnic products to be used for the fireworks,,ro,written on types,,ro,categories,,ro,calibre,,en,signed and stamped by the legal representative of the person authorized to execute the fireworks,,ro Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000 pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu.
Restricţiile în dezvoltarea teritorială vor ţine seama de amplasarea obiectivelor industriale tip SEVESO (conform prevederilor HGR 804/2007


ARTIFICII

Acordul pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice se emite pe baza următoarelor documente:


a) cerere-tip – două exemplare;
b) tabel cu datele tehnice ale produselor pirotehnice care urmează să fie folosite pentru desfăşurarea jocului de artificii, înscrise pe tipuri, categorii, calibre, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii – două exemplare;
c) a declaration on own responsibility including the measures to be taken to prevent and intervene in the event of fire,,ro,destruction or bodily injury,,ro,such as forces and materials used for intervention,,ro,how to intervene,,ro,prohibiting unauthorized access to the perimeter,,ro,signed and stamped by the legal representative of the person authorized to execute the fireworks,,ro,situational scale plan,,ro,comprising the firing area,,ro,fall area,,ro,the perimeter of safety and the distances to the objectives which pose a fire or explosion hazard specified in the legislation in force,,ro, distrugeri sau vătămări corporale, cum ar fi forţele şi materialele folosite pentru intervenţie, modul de intervenţie, interzicerea accesului persoanelor neautorizate în perimetrul de siguranţă, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii – două exemplare;
d) plan de situaţie la scara de 1:500 cuprinzând zona de tragere, zona de cădere, perimetrul de siguranţă şi distanţele faţă de obiectivele care prezintă pericol de incendiu sau explozie specificate în legislaţia în vigoare, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii – două exemplare;
and) copy of the agreement of the local public administration on whose territory the fireworks game with pyrotechnic articles will be organized,,ro,a copy of the documents submitted,,ro;
f) opis cu documentele depuse – două exemplare.