Pregatire

O R D I N
privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2018, al judeţului Arad

Având în vedere :

 • Prevederile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată;
 • Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

În temeiul art. 26 al. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată în M.O. Partea I, nr.225 din 24 martie 2008

Prefectul Judeţului Arad, emite prezentul
O R D I N

Art.1.  Se aprobă Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2018, al judeţului Arad  care face parte integrantă a prezentului ordin, având următoare structură:

 1. Baza legală;
 2. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal;
 1. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate;
 2. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 3. Documente de evidenţă;
 • Temele obligatorii privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Evidenţa şi evaluarea pregătirii;
 1. Asigurarea logistică şi financiară.

Art.2.În baza planului de pregătire, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiş” al Judeţului Arad va emite precizări privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, ce vor fi comunicate primăriilor localităţilor judeţului Arad, operatorilor economici clasificaţi şi celorlalte instituţii publice, servicii deconcentrate şi structuri, prevăzute în plan.

Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentului ordin se încredinţează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiş” al Judeţului Arad.

P R E F E C T

HORGEA FLORENTINA

Nr. 106/31.01.2018

•PLANUL DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ÎN ANUL 2018 AL JUDEŢULUI ARAD;
•Planificarea nominală a personalului de specialitate din judeţul Arad care va participa la cursurile de formare profesională desfăşurate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, în anul de pregătire octombrie 2017 – septembrie 2018;
•Ordin privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2018, al judeţului Arad
•Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală în anul 2018, în Centrul Zonal de Pregătire Cluj-Napoca
•Structurile pentru situaţii de urgenţă de la localităţi, instituţii publice şi operatori economici din judeţul ARAD, incluşi în planurile de analiză şi acoperire a riscurilor, ce desfăşoară pregătire organizată şi condusă de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad
•PLANIFICAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PRIN ANTRENAMENTE, EXERCIŢII ŞI CONCURSURI DE SPECIALITATE
•PLANIFICAREA PREGĂTIRII PE NIVELURI DE COMPETENŢĂ, STRUCTURI FUNCŢIONALE ŞI CATEGORII DE PERSONAL
•PRECIZARI OPERATORI ECONOMICI 2018
•PRECIZARI MUNICIPII, ORASE 2018
•PRECIZARI COMUNE 2018