Pregatire

O R D I N
privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2017, al judeţului Arad

Având în vedere :
• Prevederile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată;
• Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
• Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr.201/IG din 10.01.2017, privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, în anul 2016;
• Precizările Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, privind pregătirea personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă nr.45074 din 16.01.2017;

În temeiul art. 26 al. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată în M.O. Partea I, nr.225 din 24 martie 2008

Prefectul Judeţului Arad, emite prezentul
O R D I N

Art.1. – Se aprobă Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2017, al judeţului Arad care face parte integrantă a prezentului ordin, având următoare structură:
I. Baza legală;
II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă;
III. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal;
IV. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate;
V. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă;
VI. Documente de evidenţă;
VII. Temele obligatorii privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă;
VIII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii;
IX. Asigurarea logistică şi financiară.
Art.2. – În baza planului de pregătire, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiş” al Judeţului Arad va emite precizări privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, ce vor fi comunicate primăriilor localităţilor judeţului Arad, operatorilor economici clasificaţi şi celorlalte instituţii publice, servicii deconcentrate şi structuri, prevăzute în plan.
Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentului ordin se încredinţează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiş” al Judeţului Arad.

P R E F E C T

PRIBAC COSMIN VALENTIN

Nr. 57/31.01.2017

•Precizări de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru municipii şi oraşe, pe anul 2017;
•Precizări de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru comune, pe anul 2017;
•Precizări de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru servicii deconcentrate, instituţii publice şi operatori economici clasificaţi, pe anul 2017;
•Precizări de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2017;
•Ordin privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2017, al judeţului Arad.