Compartimentul Avizare-Autorizare

ANUNŢ

INCEPÂND CU DATA DE 03.10.2016 DEPUNEREA DOCUMENTELOR PENTRU AVIZARE-AUTORIZARE, PUNCTE DE VEDERE, ETC. SE FACE LA SEDIUL I AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “VASILE GOLDIŞ” AL JUDEŢULUI ARAD STR. ANDREI ŞAGUNA NR: 66-72 ÎN URMĂTORUL INTERVAL ORAR:

DEPUNERE DOCUMENTE
MARŢI – 09:00 – 12:00
JOI – 09:00 – 12:00

RIDICARE DOCUMENTE
MARŢI – 12:30 – 14:00
JOI – 12:30 – 14:00

Incepand cu aceeasi data documentele se pot depune/trimite si in format electronic respectand orarul mai sus mentionat.
Cererea pentru emiterea avizului de securitate la incendiu și documentația aferentă pot fi transmise și în format electronic. Documentaţia tehnică în format electronic depusă în vederea obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu poate fi:
• scanată, însoţită doar de semnătura electronică a investitorului/beneficiarului;
• în format *.pdf sau alte formate, însoţită de semnătura electronică a investitorului/beneficiarului şi a factorilor care au contribuit la elaborarea documentaţiei (proiectanţi, verificatori de proiecte, experţi tehnici etc.)
Acestea vor fi transmise pe adresa oficială de e-mail : e_documente@isuarad.ro.
În lipsa semnăturilor electronice autorizate, procedura de avizare-autorizare nu va fi inițiată pentru documentația transmisă.
– Model cerere punct de vedere (format.doc)
– Documente necesare pentru emitere punct de vedere (format.doc)

UTILE

PROTECTIE CIVILA

SECURITATE LA INCENDIU

URBANISM

ARTIFICII


LEGISLATIE

Legea 307/2006
HOTĂRÂRE nr. 571/2016
Legea 481/2004
HGR Nr. 560 / 2005
OIG Nr. 1045 / 2007
Lista experţilor tehnici atestaţi
Lista verificatorilor de proiecte atestaţi

Documente necesare obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu

Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu (model tipizat)
Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasare în parcelă (model tipizat)
Model de cerere pentru emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu (model tipizat)
Opis cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă (model tipizat)

Documente necesare obţinerii avizului/autorizaţiei de protecţie civilă

Model de cerere pentru emiterea avizului de protecţie civilă (model tipizat)
Model de cerere pentru emiterea autorizaţiei de protecţie civilă (model tipizat)
Opis cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă (model tipizat)

Documente necesare obţinerii acordului pentru jocurile de artificii

Cerere acord jocuri artificii (model tipizat)
Opis acord jocuri artificii (model tipizat)


PROTECTIE CIVILA

NORME METODOLOGICE din 25 august 2016 privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă


………..
Articolul 20
(1) Avizele şi autorizaţiile sunt valabile numai însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora.
(2) Deţinătorii avizelor şi autorizaţiilor au obligaţia de a le păstra în bune condiţii şi de a le prezenta împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice, la cerere, organelor împuternicite să execute controale, în condiţiile legii.
Articolul 21
(1) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu îşi pierd valabilitatea dacă se constată de către agenţii constatatori nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, în ceea ce priveşte:
a) stabilitatea la incendiu a construcţiei;
b) limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul compartimentelor de incendiu;
c) protecţia şi evacuarea utilizatorilor;
d) siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor;
e) asigurarea posibilităţilor de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, după caz, cu energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute.
(2) Pe lângă situaţiile prevăzute la alin. (1), valabilitatea avizelor de securitate la incendiu şi protecţie civilă încetează odată cu încetarea valabilităţii certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire, intervenită în condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi.
Articolul 22
În situaţia realizării unor lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei construcţiei sau amenajării, persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia reluării procesului de autorizare şi/sau avizare, conform prezentelor norme metodologice.
Articolul 23
(1) În cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu sau protecţie civilă, solicitantul poate obţine o copie a acestuia/ acesteia, în termenul de păstrare în arhivă a documentaţiilor, pe baza unei cereri scrise adresate inspectoratului judeţean, în care menţionează, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că deţine documentaţia tehnică vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului/autorizaţiei şi nu are modificări faţă de situaţia de la data autorizării.
(2) Pe fotocopia eliberată, personalul desemnat din structura de avizare-autorizare consemnează data, semnătura şi face menţiunea „conform cu originalul”.
Articolul 24
(1) În cazul schimbării proprietarului pe parcursul realizării investiţiei, valabilitatea avizului de securitate la incendiu sau protecţie civilă se menţine, dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acestuia.
(2) În cazul schimbării proprietarului, utilizatorului sau denumirii beneficiarului, pe parcursul duratei de viaţă a construcţiei, valabilitatea autorizaţiei de securitate la incendiu sau protecţie civilă se menţine, dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia.
(3) În cazul menţionat la alin. (2), se poate preschimba autorizaţia de securitate la incendiu, cu noua denumire, dacă se constată de către inspectorii de specialitate valabilitatea autorizaţiei iniţiale.
Capitolul V Dispoziţii finale
Articolul 25
Inspectoratele judeţene, prin inspecţiile de prevenire, pe timpul execuţiei obiectivului de investiţii până la emiterea autorizaţiilor, verifică prin controale periodice, prin sondaj, respectarea executării lucrărilor din documentaţiile avizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu”, respectiv realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă.
Articolul 26
Modelul opisului cu documentele depuse la inspectoratul judeţean în vederea obţinerii avizării/autorizării este prevăzut în anexa nr. 17.
Articolul 27
Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Documente necesare eliberării avizului/autorizaţiei de protecţie civilă


Anexa 3 – Documente pe baza cărora se solicită eliberarea avizelor de protecţie civilă
Anexa 5 – Documente pe baza cărora se solicită eliberareaautorizaţiilor de protecţie civilă
Anexa 8 – Model de cerere pentru emiterea avizului de protecţie civilă (model tipizat)
Anexa 10 – Model de cerere pentru emiterea autorizaţiei de protecţie civilă (model tipizat)
Anexa 17 – Opis cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă (model tipizat)


SECURITATE LA INCENDIU

LISTA CU AUTORIZAŢIILE DE SECURITATE LA INCENDIU EMISE ÎN PERIOADA IANUARIE 2014 – SEPTEMBRIE 2019

EVIDENŢA AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU 1

EVIDENŢA AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU 2

NORME METODOLOGICE din 25 august 2016 privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă


Capitolul I Dispoziţii generale
Articolul 1
(1) În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile au următoarele semnificaţii:
a) aviz de protecţie civilă – act emis în baza legii de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov, denumite în continuare inspectorate judeţene, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii, pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă;
b) autorizaţie de protecţie civilă – act emis în baza legii de către inspectoratele judeţene, prin care se certifică, în urma verificării documentaţiilor tehnice şi în teren, realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă, conform reglementărilor specifice;
c) instalaţie cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu” – orice instalaţie de stingere a incendiilor, instalaţie de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, instalaţie de desfumare/evacuare fum şi gaze fierbinţi, instalaţie electrică pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu, instalaţie electrică pentru iluminat de siguranţă, inclusiv condiţiile de alimentare şi de funcţionare a acestora, instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului, instalaţie de detectare a gazelor inflamabile sau instalaţie de inhibare a exploziei.
(2) Prezentele norme metodologice utilizează termeni şi expresii având sensurile prevăzute de Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea 307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi din alte reglementări specifice.
(3) Lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc se însuşeşte de către beneficiar şi trebuie să cuprindă, după caz, următoarele referenţiale:
a) agrementul tehnic – document elaborat potrivit prevederilor Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, însoţit de avizul Comitetului Tehnic Permanent pentru Construcţii;
b) declaraţia de performanţă – document emis în baza Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;
c) certificatul de conformitate CE sau agrementul tehnic european – document emis în baza Directivei Consiliului 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcţii.
Articolul 2
Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, precum şi cele de protecţie civilă se emit, potrivit legii, de către inspectoratele judeţene, pentru categoriile de construcţii şi amenajări stabilite prin hotărâri ale Guvernului.
………………..

Documente necesare obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu


Anexa 2 – Documente pe baza cărora se solicită avizele de securitate la incendiu
Anexa 4 – Documente pe baza cărora se solicită autorizaţiile de securitate la incendiu
Anexa 6 – Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu (model tipizat)
Anexa 7 – Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasare în parcelă (model tipizat)
Anexa 9 – Model de cerere pentru emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu (model tipizat)
Anexa 17 – Opis cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă (model tipizat)


URBANISM

Pentru obținerea acordului de securitate la incendiu solicitat la documentațiile de urbanism PUD, PUZ, PUG se depun următoarele documente:

– Cerere -2 ex
– Opis – 2 ex
– certificat de urbanism – 1 ex copie si plan anexa CU – 2 ex
– Memoriu de specialitate
– Plan reglementari urbanistice – 2 ex
– Plan reglementari edilitare – 2 ex

Pentru obținerea acordului de protecție civilă solicitat la documentațiile de urbanism PUD, PUZ, PUG se depun următoarele documente :

– Cerere -2 ex
– Opis – 2 ex
– certificat de urbanism – 1 ex copie si plan anexa CU – 2 ex
– Memoriu de specialitate
– Plan reglementari urbanistice – 2 ex

Prevederi legislative referitoare la documentaţiile de urbanism

In documentaţiile de urbanism si amenajarea teritoriului se vor preciza aspecte privind identificarea zonelor de risc natural delimitate şi declarate astfel potrivit legii, precum şi măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în asemenea zone. Totodată se va ţin seama de identificarea corectă a zonei cu intensitate seismică (exprimată în grade MSK) şi dacă localitatea se află în lista unităţilor administrativ teritoriale afectate de inundaţii pe cursuri de apă ale râurilor cât şi datorate torenţilor şi/sau cu potenţial de producere a alunecărilor de teren, potrivit prevederilor Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajarea teritoriului naţional – Secţiunea V – Zone de risc natural.
Documentaţiile vor cuprinde principalele elemente rezultate din analiza situaţiei existente referitoare la riscuri naturale, în conformitate cu prevederile art. 13 sau art. 14 din Anexa 1 a HGR nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale.
Documentaţiile de amenajarea teritoriului judeţean şi/sau zonal trebuie să conţină, după caz, Harta de risc natural la alunecări de teren şi Harta de risc natural la inundaţii în condiţiile art. 9 alin. (1) din anexa 1 şi ale art. 3 alin. (1) din anexa 2 la HGR nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii. Datele oferite în planurile de situaţie anexate privind zonele cu alunecările de teren / inundaţie trebuie să corespundă cerinţelor din definiţia hărţii de risc natural din anexa A la normele metodologice din HGR 447/2003.
Pentru teritoriul zonal analizat se va face identificarea şi luarea în evidenţă a monumentelor istorice, precum şi stabilirea zonelor de protecţie a acestora.(Lista monumentelor istorice clasate în grupa A sau B conform ordin MCC 2314/2004 – MO 646bis/2004, ordin MCC 2182/2005 – MO 996/2005).
În documentaţii trebuie să se realizeze identificarea şi stabilirea regimului de protecţie aferent obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, conform Ordinului comun MEC/MTCT/MAI nr. 47/1203/509-2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale publicat în MO 611/2003.
În perspectiva realizării unor instalaţii de alimentare cu apă a noilor zone lotizate se va lua în considerare faptul că pentru sistemele, lucrările şi reţelele de alimentare pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale se va solicita avizul ISU conform prevederilor art. 1 lit. ţ) din HGR nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.
Menţionăm că trebuie respectate prevederile Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic general – indicativ GP 038/99, aprobat cu ordinul MLPAT nr. 13/N/1999, referitoare la obţinerea acordului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă asupra regulilor de bază privind modul de ocupare a terenurilor, protecţia împotriva incendiilor şi a măsurilor necesare în caz de calamităţi, pe baza documentaţiilor precizate la pagina 84 din acest ghid. Totodată se vor respecta după caz şi prevederile similare din Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism, Ordinul MLPAT 176/N/2000, pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal şi Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000 pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu.
Restricţiile în dezvoltarea teritorială vor ţine seama de amplasarea obiectivelor industriale tip SEVESO (conform prevederilor HGR 804/2007


ARTIFICII

Acordul pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice se emite pe baza următoarelor documente:


a) cerere-tip – două exemplare;
b) tabel cu datele tehnice ale produselor pirotehnice care urmează să fie folosite pentru desfăşurarea jocului de artificii, înscrise pe tipuri, categorii, calibre, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii – două exemplare;
c) declaraţie pe propria răspundere cuprinzând măsurile ce se vor asigura pentru prevenirea şi intervenţia în caz de incendiu, distrugeri sau vătămări corporale, cum ar fi forţele şi materialele folosite pentru intervenţie, modul de intervenţie, interzicerea accesului persoanelor neautorizate în perimetrul de siguranţă, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii – două exemplare;
d) plan de situaţie la scara de 1:500 cuprinzând zona de tragere, zona de cădere, perimetrul de siguranţă şi distanţele faţă de obiectivele care prezintă pericol de incendiu sau explozie specificate în legislaţia în vigoare, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii – două exemplare;
e) copie de pe acordul administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială se va organiza jocul de artificii cu articole pirotehnice;
f) opis cu documentele depuse – două exemplare.