Pregatire

O R D I N
privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2019, al judeţului Arad

Având în vedere :

  • Prevederile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată;
  • Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
  • Prevederile Ordinului Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr.1/IG din 04.01.2019 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate în anul 2019;
  • Prevederile Ordinului Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr.2/IG din 04.01.2019 pentru aprobarea structurii-cadru a Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă;

În temeiul art. 26 al. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată în M.O. Partea I, nr.225 din 24 martie 2008

Prefectul Judeţului Arad, emite prezentul
O R D I N

Art.1.  Se aprobă Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2019, al judeţului Arad care face parte integrantă a prezentului ordin, având următoare structură:

   I.Baza legală;

   II.Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă;

   III.Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă;

   IV.Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal organizate de:

     IV.1. Centrul Naţional de perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi Centrul Zonal de pregătire de protecţie civilă Cluj-Napoca;

     IV.2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, comitetele pentru situaţii de urgenţă, centrele operative pentru situaţii de urgenţă, celulele de urgenţă, serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, instituţiile publice şi operatorii economici care desfăşoară activităţi specifice în zona de competenţă;

   V.Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate;

   VI.Temele obligatorii privind pregătirea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

   VII.Furnizorii autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU;

   VIII.Evidenţa şi evaluarea pregătirii;

   IX. Asigurarea logistică şi financiară.

Art.2. – În baza planului de pregătire, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiş” al Judeţului Arad va emite precizări privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, ce vor fi comunicate primăriilor localităţilor judeţului Arad, operatorilor economici clasificaţi şi celorlalte instituţii publice, servicii deconcentrate şi structuri, prevăzute în plan.

Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentului ordin se încredinţează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiş” al Judeţului Arad.

P R E F E C T

HORGEA FLORENTINA

Nr. 53/28.01.2019

•Ordin privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2019, al judeţului Arad

•Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2019 al judetului Arad
•Ordin privind organizarea pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta a personalului cu functii de conducere si atributii in domeniul situatiilor de urgenta din administratia publica locala la Centrul Zonal de Pregatire Cluj Napoca in anul 2019;

•PRECIZARI OPERATORI ECONOMICI 2019
•PRECIZARI MUNICIPII, ORASE 2019
•PRECIZARI COMUNE 2019