SVSU/SPSU

DOCUMENTELE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIILOR VOLUNTARE

I. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului
II. Dosarul privind activitatea şi înzestrarea serviciului:
1. hotărârea consiliului local de înfiinţare a serviciului voluntar sau decizia/actul de constituire a serviciului privat, după caz, cu organigrama şi nominalizarea personalului pe funcţii;
2. contractele de voluntariat încheiate între consiliul local şi voluntari;
3. contractele sau convenţiile de colaborare pentru realizarea intervenţiei;
4. tabelul nominal cu personalul, funcţiile ocupate în cadrul serviciului, locul de muncă şi modul de înştiinţare;
5. tabelul cu necesarul de materiale şi tehnică, în funcţie de structura serviciului;
6. tabelul cu materialele şi tehnica existente în dotare;
7. evidenţa referatelor privind completarea cu materiale şi tehnică, întocmite de şeful serviciului;
8. schema legăturilor fir-radio cu forţele ce acţionează în cazul situaţiilor de urgenţă;
9. fişele de instruire individuale privind securitatea şi sănătatea în muncă.
III. Dosar cu planurile operative ale serviciului:
1. planuri de intervenţie (răspuns) în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenţă;
2. planuri de cooperare;
3. planul de evacuare în caz de situaţii de urgenţă;
4. planul sectorului de competenţă pe care sunt marcate zonele locuite, operatorii economici şi instituţiile, sursele de alimentare cu apă, zonele greu accesibile şi vulnerabile la riscuri.
IV. Dosar operativ:
1. organizarea intervenţiei pe ture de serviciu;
2. registrul cu note de anunţare şi de evidenţă a intervenţiilor;
3. raportul de intervenţie (un exemplar se trimite la inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean/Bucureşti-Ilfov, atunci când se intervine fără sprijinul serviciilor profesioniste);
4. proceduri specifice de intervenţie pe tipuri de riscuri.
V. Dosar privind pregătirea personalului:
1. planul de pregătire profesională lunară şi anuală, pe teme şi exerciţii;
2. registrul de evidenţă a participării la pregătirea profesională şi calificativele obţinute;
3. planificarea exerciţiilor şi aplicaţiilor.
VI. Dosar privind activitatea de prevenire desfăşurată de personalul:
A. Serviciului voluntar:
1. graficul controalelor la gospodăriile populaţiei, operatorilor economici şi instituţiilor din subordine;
2. graficul activităţilor de verificare, curăţare şi reparare a coşurilor de fum;
3. carnetele şi notele de control cu constatările rezultate din controale;
4. graficul acţiunilor de informare preventivă.
VII. Dosar tehnic:
1. planul de asistenţă la autospecialele şi utilajele de intervenţie;
2. dosar tehnic al utilajelor şi autospecialelor de intervenţie.
VIII. Registrul istoric (pentru serviciile voluntare)

MODELE DOCUMENTE

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Model cerere aviz sef serviciu
Model contract voluntariat
Documentele de organizare şi funcţionare a Serviciilor Voluntare